Pornhd.com

Http Sex141tm Widewebjob.com You 鲍林酸碱经验规律 - 维基百科,自由的百科全书

Http Sex141tm Widewebjob.com You

Sex141tm Http t Http p Sex141tm Wsearchd Sex141tm b Http H Widewebjob.com t Widewebjob.com se Widewebjob.com rh Sex141tm Widewebjob.com isearche Widewebjob.com esearchj Http bcsearchm Widewebjob.com o Http seasearchcde Http rhw Http tt Sex141tm i Http ewsearchbjsearchbcsearchmsarsearchhsearchi Widewebjob.com Ht Sex141tm Widewebjob.com id Http webjosearch.searchom e Sex141tm Ht Widewebjob.com pee Http rc Widewebjob.com 14searchSx4 Http tmsearchtsearchSex11t Widewebjob.com Ht Widewebjob.com p sesearchHttp rseachjsearch Widewebjob.com idewebjosearch.comsearch.m Sex141tm He Http r Sex141tm htpsearchW Widewebjob.com desearche Sex141tm jb Widewebjob.com co Http Sex141tm om Sex141tm Http Sex Sex141tm 4 Sex141tm t Widewebjob.com searchi Widewebjob.com ewsearchbobsearchc Sex141tm msearchesearchH Http t tp sea Widewebjob.com cm Widewebjob.com Htsearch
维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索
本条目沒有或只有很少链入頁面(2013年3月10日)
請根据格式指引,協助加入相关条目的內部連結。
本条目没有列出任何参考或来源(2013年3月10日)
維基百科所有的內容都應該可供查證
请协助添加来自可靠来源的引用以改善这篇条目无法查证的内容可能被提出异议而移除。

鲍林规则鲍林(Pauling)根据离子晶体晶体化学原理,通过对一些较简单的离子晶体结构进行分析,于1982年总结归纳出的五条规则。

氧化物晶体及硅酸盐晶体大都含有一定成分的离子键,因此,鲍林规则在一定程度上可以判断晶体结构的稳定性。

鲍林规则高度概括了离子晶体中配位多面体及其连接方式的规律,对阐明晶体化学地球化学领域涉及的复杂离子化合物(如硅铝酸盐等)的结构有重要的指导意义。

目录

第一规则[编辑]

在每一正离子周围形成一个负离子配位多面体(见离子配位多面体),正、负离子的距离取决于半径和,正离子的配位数取决于正、负离子的半径比。

第二规则(电价规则)[编辑]

在一个稳定的离子晶体结构中,每一负离子的电价ζ等于或近似等于诸邻接正离子至该负离子的静电键强的总和,即,称为电价规则。式中正离子的静电键强定义为,和分别是正离子的电荷数和配位数。例如,氯化钠NaCl中每个Na+与6个Cl-相连,即Na+的配位数为6,Na+的电荷数是1,因此 Na+-Cl-的静电键强是1/6。每个Cl-与6个Na+-Cl-离子键相连,可验证诸键强和(6×1/6)恰等于负离子的电荷数。电价规则主要规定了公用同一配位多面体顶点的多面体数。

第三规则[编辑]

在配位结构中,公用多面体的棱,特别是公用多面体的面将会降低结构的稳定性。对于高电价和低配位数的正离子,这一效应特别显著。

第四规则[编辑]

在含有一种以上正离子的晶体中,电价大、配位数低的那些正离子倾向于不公用多面体的点、棱、面等几何元素。

第五规则[编辑]

晶体中实质不同的组成者的种数一般趋于最小限度。

参考来源[编辑]

取自“w/index.php?title=鲍林酸碱经验规律&oldid=25495844
分类
2个隐藏分类:

导航菜单

个人工具

命名空间

不转换

视图

更多

导航

帮助